top of page
DSCN0395 - Copy (1).JPG

WYSŁAĆ

Poniżej znajdziesz link do Polityki SEND, która przedstawia warunki szkoły dla uczniów SEND.​

WYŚLIJ zasady

Poniżej znajdziesz link do oferty lokalnej, w której znajdziesz wszystkie informacje SEN dla miasta oraz informacje o wsparciu Dysleksji

Oferta lokalna - Hull

Poniżej znajdziesz link do planu dostępności szkół​

Plan dostępności szkół w Newland

Wierzymy w nieograniczony potencjał wszystkich naszych uczniów i dążymy do tego, aby każdy uczeń, niezależnie od jego potrzeb, odnosił sukcesy w osiąganiu osobistych celów poprzez odpowiednie spersonalizowane wsparcie i interwencję. Przyjmujemy włączające podejście Quality First Teaching, w którym wysokie oczekiwania zapewniają każdemu uczniowi SEN spersonalizowany plan mający na celu przyspieszenie uczenia się na każdym poziomie.

 

Dobre samopoczucie, rozwój osobisty, postęp i sukces każdego dziecka w szkole ma ogromne znaczenie, a to wymaga:

 • Uczniowie mają być w centrum inicjatyw mających na celu poprawę osiągnięć i postępów

 • Środowisko, w którym pracownicy mogą współpracować w celu poprawy jakości świadczenia

 • Otwarta wymiana informacji i dzielenie się wiedzą w całej szkole

 

Wartości

Nasze wartości są integralną częścią wspierania studentów SEND i zapewnią:

 • Student, który ma wszelkie możliwości, by w pełni wykorzystać swój potencjał

 • Uznanie nieograniczonego potencjału wszystkich bez podejścia „jeden rozmiar dla wszystkich” do wsparcia

 • Inspirujące i pełne wyzwań środowisko dla uczniów, generujące pragnienie nauki

 • Praktyka włączająca – zapewnienie dopasowania świadczeń do potrzeb poprzez ocenę diagnostyczną i konsultacje specjalistyczne w ramach hierarchicznej odpowiedzi

 • Innowacyjne środowisko, w którym nowe interwencje i zasoby są przyjmowane i inicjowane w kulturze ciągłego doskonalenia

 • Dzielenie się dobrą praktyką w ramach odpowiedniego i ciągłego cyklu doskonalenia zawodowego

 • Nieustanne dążenie do osiągnięcia akademickiego i osobistego sukcesu

 

Oczekiwania

Aby szkoła wnosiła wkład w Ofertę Lokalną Hull [patrz link poniżej). Oferta Lokalna jest ustawowym wymogiem władz samorządu terytorialnego, aby opublikować w jednym miejscu podsumowanie całego wsparcia w zakresie edukacji, zdrowia i usług społecznych dostępnego w ramach tego organu. Szkoła opublikuje na swojej stronie internetowej Raport Informacyjny SEN zgodnie z Kodeksem Postępowania SEND 2014 (6.79), który będzie aktualizowany corocznie na początku nowego roku akademickiego. Niniejsza polityka jest zgodna z przepisami Ustawy o dzieciach i rodzinach z 2014 r. oraz znowelizowanym Kodeksem postępowania SEND 0-25 lat 2015, który wymaga, aby szkoły zapewniały:

 

„Nauczanie wysokiej jakości, które jest zróżnicowane i spersonalizowane oraz spełnia indywidualne potrzeby większości dzieci i młodzieży. Niektóre dzieci i młodzież potrzebują dodatkowego lub innego świadczenia edukacyjnego. Jest to specjalna oferta edukacyjna zgodnie z art. 21 ustawy o dzieciach i rodzinach z 2014 r. Szkoły i uczelnie muszą dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że taka oferta jest dostępna dla tych, którzy jej potrzebują. Specjalne kształcenie opiera się na wysokiej jakości nauczania i jest zagrożone przez cokolwiek mniej.” CoP 1,24

Definicja SEN

„Młoda osoba ma SEN, jeśli ma trudności w nauce lub niepełnosprawność, co wymaga zapewnienia dla niej specjalnej oferty edukacyjnej. Dzieci i młodzież z SPE mogą również być niepełnosprawne na mocy Ustawy o równości z 2010 r. Jeżeli młoda osoba jest objęta przepisami o SPE i niepełnosprawności, rozsądne dostosowania i ustalenia dotyczące dostępu należy rozważyć jako część planowania i przeglądu SPE.” CoP 2015

Uczniowie zidentyfikowani jako posiadający SEN należą do jednej z dwóch kategorii:

 1. Wsparcie SEN: Studenci ci zazwyczaj spełniają co najmniej dwa kryteria kwalifikacyjne (Załącznik 1) w czterech szerokich obszarach potrzeb.

 2. Plany Edukacji, Zdrowia i Opieki (EHCP): Mniejszość uczniów będzie miała Plan Edukacji, Zdrowia i Opieki, który określa potrzeby i rozwiązania potrzebne do wspierania tego ucznia w szkole.

 

Stopniowa odpowiedź W przypadku pojawienia się wątpliwości co do ucznia w klasie, pierwszym krokiem jest ocena potrzeb ucznia w tej dziedzinie przez nauczyciela przedmiotu i stworzenie odpowiedniego planu działania, który zostanie wdrożony w klasie przez określony czas, po którym postęp będzie sprawdzany. Odpowiedź nauczyciela powinna mieć następującą strukturę:-

 • Oceniać

 • Plan

 • Robić

 • Recenzja

Nauczanie na pierwszym miejscu (ang. Quality First Teaching, QFT) to oczekiwanie, że większość problemów może rozwiązać nauczyciel przedmiotu, stosując odpowiednią strategię wsparcia w klasie.

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany po wypróbowaniu szeregu odpowiednich strategii wsparcia, nauczyciel przedmiotu zasięgnie porady SENCo, który będzie współpracował z nauczycielem w celu zbadania alternatywnych form wsparcia.

Dostęp fizyczny

 • Wszystkie główne budynki na terenie mają możliwość dostępu rampą lub windą do pokoi na dole i toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Wszystkie obszary tematyczne mają mieć dostęp do sali na parterze

 • Dostęp na pierwsze piętro dla ręcznych wózków inwalidzkich za pomocą windy obsługiwanej przez przeszkolony personel.

 • Dostosowanie sal lekcyjnych, w zależności od potrzeb, np. stoły o regulowanej/alternatywnej wysokości, stoły robocze i zlewozmywaki.

 • Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w rolety i dywany, które wspierają upośledzenie sensoryczne.

 • Wszyscy studenci mają dostęp do laptopa lub iPada, aby uzyskać pomoc w razie potrzeby.

Identyfikacja potrzeby

Zwykle poprzez rutynowe zbieranie danych o okresie przejściowym, wizyty w szkole podstawowej, spotkania przeglądowe okresu przejściowego (w stosownych przypadkach), dni wprowadzające dla uczniów, informacje od zaangażowanych służb wsparcia i wieczór rodziców Y6.

W przypadku uczniów przenoszących się z rejonu, w połowie semestru lub dołączających do szkoły po Y7 wymagane są informacje od rodziców, ucznia, agencji zewnętrznych (jeśli dotyczy) i poprzedniej szkoły. Ponadto szkoła będzie wykorzystywać dane z linii bazowych z półsemestralnych zbiorów danych oraz wszelkie niezbędne dodatkowe testy, a także coroczne testy pisowni i czytania.  

 

Kodeks postępowania SEND stanowi:

„6.79 Organy prowadzonych szkół i prowadzonych przedszkoli oraz właściciele szkół wyższych są obowiązane publikować na swoich stronach internetowych informacje o realizacji polityki organu prowadzącego lub właściciela wobec uczniów z SPE. Opublikowane informacje powinny być aktualizowane corocznie, a wszelkie zmiany w informacjach zachodzące w ciągu roku powinny być aktualizowane tak szybko, jak to możliwe”.  (strona 106 Kodeks postępowania dotyczący specjalnych potrzeb edukacyjnych)

Szczegóły kontaktu:

SENCO – Pani Amanda Barrie  01482 343098

Dyrektor ds. Zaangażowania Uczniów – Pani C. Edwards 01482 343098

Nauczać i uczyć

Świadczenie wsparcia wewnętrznego

Aby zapewnić rozwój niezależnych uczniów, stosujemy szereg usług zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, aby zaspokoić indywidualne potrzeby uczniów. Oprócz szkolenia kadry dydaktycznej zatrudniamy obecnie również czterech asystentów nauczycieli, nauczyciela wiodącego SENCo i EAL, aby zapewnić naszym studentom dostęp do wymaganego wsparcia.

 • Wsparcie w klasie (pomoc w nauczaniu)

 • Mała rezygnacja z zajęć, przy wsparciu TA

 • Zajęcia interwencyjne w zakresie umiejętności czytania i pisania prowadzone przez specjalistów przedmiotowych

 • Zajęcia interwencyjne z liczenia prowadzone przez specjalistów przedmiotowych

 • Wsparcie czytania

 • Kolorowe nakładki i zeszyty

 • Zasoby IT (laptopy i tablety)

 • Kluby pracy domowej w porze lunchu

 • Fizjoterapia/pielęgniarka szkolna

 • Programy EAL (EAL – angielski jako język dodatkowy)

 • Uprawnienia do egzaminów w KS4

 • Nauczanie na pierwszym miejscu (QFT) – Nauczyciele głównego nurtu zapewniają wstępną, stopniową odpowiedź na obawy dotyczące ucznia.

 • Dostęp do różnorodnych zajęć pozalekcyjnych

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w roku Y10

 

Wsparcie zewnętrzne

Przepis włączenia działa rutynowo z następującymi agencjami:

 • EIS (Education Inclusion Service – obejmuje psychologię edukacyjną)

 • SALT (terapia mowy i języka)

 • Współpraca partnerska z ALP (Alternative Learning Provisions)

 • IPaSS (zintegrowane wsparcie fizyczne i sensoryczne)

 • CAMHS (Służba Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży)

 • YFSS (Służba Wsparcia Młodzieży i Rodziny)

 • Służby socjalne

 • Fizjoterapia / Terapia zajęciowa

 • Northcott School Autism Outreach Service

 • DZIECI

 • NHS (pielęgniarka szkolna)

Przeglądy roczne

Monitorowanie, ocena i ocena

Wsparcie SEN

 • Studenci, którzy są objęci akademickim programem interwencyjnym, są testowani przed i po programie w celu oceny poczynionych przez nich postępów. Po ponownej ocenie ucznia podejmuje się decyzję, czy potrzebne jest większe wsparcie, czy nie.

 • Zbiory danych z całej szkoły dają SLT i gubernatorom możliwość upewnienia się, że uczniowie SEND osiągają przewidywane oceny docelowe.

 • Przeglądy półokresowe są uzupełniane po każdym zebraniu danych przez Dyrektora ds. Nauczania i mają wpływ na określenie, które programy interwencyjne należy wdrożyć, aby wesprzeć uczniów osiągających słabe wyniki oraz tych, którzy zostali zidentyfikowani jako WYSYŁANI. jak również dane osobowe; analiza książek, spacery edukacyjne i obserwacje lekcji pomagają zidentyfikować potrzeby. i

 • Grupy fokusowe Podnoszenie Osiągnięć i Postępów każdego roku spotykają się co 2/4 tygodnie i monitorują postępy uczniów zidentyfikowanych z potrzebą SPE.

 

Ocena ustawowa

Jeśli uczeń nadal robi mniej niż oczekiwany postęp pomimo opartego na dowodach wsparcia i interwencji, które są dopasowane do obszaru potrzeb ucznia oraz zaangażowania służb specjalistycznych, szkoła może rozważyć skierowanie na ustawową ocenę edukacji, zdrowia i opieki wymagania. Może to prowadzić do wydania Planu Edukacji, Zdrowia i Opieki (EHC), który określi potrzeby i świadczenia wymagane do zaspokojenia tych potrzeb.

Oświadczenia / EHCP

Coroczny przegląd oświadczenia/Planu EHC jest przeprowadzany blisko rocznicy daty wydania oświadczenia/Planu EHC (jeśli jest to nowe oświadczenie lub Plan EHC) lub w ciągu 12 miesięcy od poprzedniego przeglądu. Ustalenia dotyczące wsparcia są omawiane z rodzicami i uczniem, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie zasobów.

Podczas spotkań przeglądowych planu EHC 9 roku, dyskusje będą koncentrować się na wymaganiach dotyczących przejścia i po 16 roku życia. Na spotkanie zostanie zaproszony członek doradcy zawodowego, który udzieli specjalistycznego wkładu.

 

Spinki do mankietów

Strona główna / Linki szkolne

 • Wieczory rodziców / wieczorne rozliczenia

 • Wieczór indukcyjny

 • Warsztaty dla rodziców/partnerzy rodziców

 • Przeglądy roczne

 • Indywidualne ustalenia tam, gdzie jest to stosowne i w zależności od potrzeb

 • Pisma, rozmowy telefoniczne i korzystanie z terminarza w toku.

Zachęcamy rodziców do kontaktu ze szkołą, jeśli mają jakiekolwiek obawy; zazwyczaj pierwszym punktem kontaktu jest SENCo lub Opiekun Domu studenta. Jeśli rodzice są niezadowoleni ze świadczonych usług, zostaną zaproszeni do skontaktowania się z panią Martinson, zastępcą dyrektora szkoły.

Linki szkolne

Wszystkie szkoły w ramach Trustu współtworzą „Ofertę lokalną” Hull, której szczegóły można znaleźć pod adresem:  https://www.hullccg.nhs.uk/local-offer/  i który jest zgodny z ustawowym obowiązkiem władz lokalnych do publikowania w jednym miejscu informacji o dostępnej na ich terenie pomocy w zakresie edukacji, zdrowia i opieki społecznej. Szkoły SENCo biorą udział w Forum SENCo. Wszystkie szkoły należące do Trustu opublikują na swojej stronie internetowej Raport Informacyjny SEN zgodnie z Kodeksem Postępowania SEND 2014 (6.79), który będzie aktualizowany corocznie na początku nowego roku akademickiego.

Trening

Stałe szkolenia pracowników w zakresie SEN odbywają się przez cały rok podczas dni szkoleniowych dla pracowników oraz popołudniowych sesji doskonalenia zawodowego w poniedziałki. Oferujemy również naszym pracownikom dodatkowe możliwości doskonalenia zawodowego w środy, aby rozwijać ich umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb SEN. Prowadzimy warsztaty dla rodziców, w których koncentrujemy się na współpracy w domu / szkole, aby zmaksymalizować wpływ wszelkich interwencji przeprowadzanych w szkole.

Bezpieczeństwo dzieci

Newland School for Girls wierzy, że zdrowie i dobre samopoczucie uczniów ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju uczennic, które czują się bezpiecznie i pewnie.

Przed/po szkole

Uczniowie mogą wejść do szkoły zarówno wejściem od przodu, jak i od tyłu. Jeśli studenci przyjeżdżają samochodem, najbezpieczniejszą opcją jest przejście z przodu, do którego można dostać się zarówno od strony Cottingham Road, jak i Inglemire, przez teren Uniwersytetu. Dostęp dla pieszych można również uzyskać z Inglemire Lane. Obie bramy są zamknięte w czasie zajęć szkolnych, więc jedyny dostęp po rozpoczęciu dnia szkolnego jest przez główną recepcję.  Jeśli uczeń potrzebuje pomocy, szkoła może wspólnie z rodzicem stworzyć indywidualny plan podróży.

Jeśli uczniowie mają wątpliwości przed rozpoczęciem dnia szkolnego, mogą uzyskać dostęp do Usług dla Studentów i ich Opiekunów Roku w celu uzyskania wsparcia i porady

Pory obiadowe/przerwa

Strefa wsparcia uczenia się jest dostępna w porze lunchu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby nawiązywać kontakty towarzyskie w monitorowanym i bezpiecznym środowisku, umożliwiając uczniom rozwijanie pewności siebie poprzez granie w gry i interakcję z rówieśnikami. Uczniowie mają również możliwość omówienia wszelkich obaw, jakie mają z SENCo lub ich mentorem duszpasterskim.

Ochrona pozostaje w centrum edukacji i podejmuje się każdą okazję, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom na lekcjach i podczas zajęć ubogacających. Szkoła prowadzi ścisłą procedurę przeprowadzania wszelkich działań, które mogą być uznane za ryzyko, zgodnie z wytycznymi i oczekiwaniami określonymi w Hull oceny „Evolve” w zakresie wycieczek i wizyt edukacyjnych.

Zastraszanie

Szkoła nie toleruje nękania i posiada szczegółową politykę przeciwdziałania nękaniu, podkreślającą nasze oczekiwania (patrz sekcja polityki na stronie internetowej). W Newland School for Girls jakakolwiek forma zastraszania członków społeczności szkolnej jest niedopuszczalna. Żaden członek społeczności szkolnej nie powinien tolerować rasistowskich lub seksistowskich nadużyć ani wszelkiego rodzaju wyzwisk. W Newland School for Girls staramy się zapobiegać nękaniu, oczekujemy od uczniów szacunku dla siebie, szacunku dla innych i szacunku dla środowiska.  Wszelkie przypadki znęcania się są rozwiązywane szybko i dokładnie, stosując podejście naprawcze.

Zdrowie (w tym zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie)

Jeśli studenci wymagają przepisanych leków, powinni przynieść lekarstwa w oznakowanej torbie i pozostawić w przychodni, która podaje leki zgodnie z receptą.

Plany opieki zdrowotnej

Jeśli uczeń wymaga planu opieki zdrowotnej, szkoła będzie współpracować z rodzicami, aby zapewnić, że zaspokoimy potrzeby ucznia i przekażemy odpowiednie informacje nauczycielom przedmiotu ucznia, jeśli jest to właściwe. Jeśli uczeń ma szczególne potrzeby medyczne, szkoła zapewni odpowiednie przeszkolenie personelu, np. w zakresie podawania pióra EPI Pen lub korzystania z defibrylatora. Jeśli szkoła nie posiada specjalistycznej wiedzy, mamy dostęp do różnorodnych usług rozszerzonych.

Komunikacja z rodzicami 2019-2020

Jeśli rodzice martwią się o swoją córkę, powinni skontaktować się ze swoim mentorem duszpasterskim roku jako pierwszym punktem kontaktu, a następnie ze swoim HOH. (Zobacz sekcję Kontakty na stronie internetowej) Prowadzimy politykę otwartych drzwi, ale jeśli chcesz spotkać się z konkretnym członkiem personelu, zaleca się wcześniejsze ustalenia. W wieczorach przejściowych i we wszystkich wieczorach dla rodziców dostępni są wszyscy starsi członkowie personelu i odpowiedni mentorzy duszpasterscy. SENCo jest dostępne przez wszystkie wieczory naszych rodziców.

 

Pracować razem

Aby zapewnić, że nasi uczniowie osiągną swój nieograniczony potencjał, oczekuje się, że wszyscy uczniowie zrealizują umowę domową/szkolną; są one poddawane przeglądowi w razie potrzeby.

Podtrzymujemy poglądy i opinie uczniów w Newland, a ich opinie wpływają na decyzje całej szkoły. Newland ma senat szkolny, który spotyka się w semestrze, aby omówić sprawy związane z całą szkołą i domem, złożony z uczniów z Y7-11 z każdego domu.

Jaka pomoc i wsparcie jest dostępne dla rodziny?

Opiekunowie duszpasterscy i personel administracyjny będą wspierać prośby rodziców o wsparcie w innych aplikacjach i formularzach, zgodnie z wymaganiami i na żądanie. Szkoła prowadzi szereg usług dla młodzieży. Mamy zewnętrzne agencje, które przychodzą do szkoły w formie Youth Development Service i Listen up Project. Obaj są w stanie zaoferować wsparcie w zakresie następujących obaw: zmartwień związanych z przejściem, niskiej samooceny, problemów z przyjaźnią, radzenia sobie z gniewem, lękiem itp. Lista nie jest wyczerpująca i zachęcamy uczniów do rozmowy z członkiem personelu, jeśli coś się niepokoi i zawsze będziemy szukać dodatkowego wsparcia tam, gdzie jest to wymagane. W razie potrzeby jesteśmy również w stanie skierować uczniów do innych zewnętrznych sieci wsparcia. Mamy pielęgniarkę szkolną, która raz w tygodniu przeprowadza wizytę na lunch, a uczniowie mogą z nią porozmawiać o wszystkich problemach medycznych. Oferujemy również usługę mentora rówieśniczego, w ramach której uczniowie mogą rozmawiać ze starszymi mentorami rówieśniczymi w szkole lub gdy są potrzebne, można umówić się na 1 sesję z przeszkolonymi mentorami w szkole.

Pani Piercy zarządza autobusem szkolnym i każdy rodzic, który chce poznać trasy lub aby dziecko korzystało z tej usługi, powinien skontaktować się z nią bezpośrednio w szkole.

Przejście ze szkoły podstawowej i absolwenci

W semestrze letnim mentor duszpasterski Y7 odwiedza każdą szkołę podstawową feeder, aby przekazać szkole i uczniom Y6 istotne informacje oraz uzyskać niezbędne dane w celu wsparcia i zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Zapraszamy uczniów Y6 i ich rodziców/opiekunów na wieczór wprowadzający, po którym następuje trzydniowy okres wprowadzający w szkole. Jest to okazja dla studentów do spotkania się z kadrą i innymi studentami. Wszelkie wątpliwości można rozwiązać podczas tego procesu wprowadzającego, przed rozpoczęciem roku szkolnego.  W przypadku nowych uczniów z alternatywnych lat lub w przypadku wpisów w połowie semestru obsługujemy system znajomych i umieszczamy uczniów w raporcie dotyczącym rozliczania, aby monitorować proces.

Wszyscy uczniowie biorą udział w wydarzeniach przejściowych w roku 10 w celu składania aplikacji na studia, a wszyscy studenci otrzymują porady dotyczące kariery i wsparcie, aby wypełnić formularz aplikacyjny. Poprzez szkołę odbywa się szereg stopniowych i progresywnych wydarzeń skoncentrowanych na rozwijaniu i budowaniu pewności siebie i umiejętności uczniów, aby byli samowystarczalni, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją po ukończeniu szkoły. W klasie 9 uczniowie SEN odbywają wywiad dotyczący postępów, podczas którego omawiane jest przejście po 16 roku życia.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozaszkolne są dostępne dla wszystkich uczniów. Pełny rozkład zajęć znajduje się w sekcji Rodzice na stronie internetowej szkoły. Niezależnie od potrzeb zajęcia pozalekcyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczniów.  Wszyscy uczniowie, którzy potrzebują taksówki do domu, będą dzielić się z innymi uczniami, a szkoła pokryje koszty tego.  Tam, gdzie uczniowie defaworyzowani mają potrzebę edukacyjną wycieczki lub zajęcia, szkoła sfinansuje to indywidualnie.

bottom of page